Het belang van samenwerken en relaties voor contractmanagement in het sociaal domein.

Samenwerken en het onderhouden van zowel interne als externe relaties zijn essentieel voor contract- en accountmanagers (zowel aan de zijde van de gemeente als zorgaanbieder). Het zijn belangrijke instrumenten om zorg en ondersteuning blijvend beschikbaar te houden voor hen die er van afhankelijk zijn. Contractmanagement gaat verder dan grip, controle en sturing op de overeenkomst zodat verkregen wordt wat contractueel overeen is gekomen. Dat is de basis. Zij is er ook om kennis uit te wisselen, toegevoegde waarde op te halen en innovatie te stimuleren.

Vergeet niet uw stem te laten horen over de positionering van contractmanagement in het sociaal domein in de poll (bij gemeenten) of poll (bij zorgaanbieders).

Optimaliseer de samenwerking binnen de ‘ruit’:

Met de samenwerking binnen de ‘ruit’ bedoelen wij de samenwerking tussen contracteigenaar, beleidsadviseur, contractmanager en uitvoering. Deze ‘ruit’ is er zowel bij gemeente als zorgaanbieder. Een nadere toelichting op de spelers binnen de ruit:

  1. De contracteigenaar ontvangt vanuit politiek en/of directie de organisatiedoelen. Zij is de verbinding tussen contractmanagement en de hogere echelons van de organisatie en zet contractmanagement in om voor haar de contracten te managen.
  2. De beleidsadviseur vertaalt de organisatiedoelen, bij voorkeur met de zorgaanbieders als klankbord, in vigerend beleid. Dit beleid wordt door middel van een aanbesteding met de markt gecommuniceerd en na ondertekening van de overeenkomst door contractmanagement gemanaged zodat de organisatiedoelen gerealiseerd kunnen worden.
  3. Uitvoering draagt o.a. zorg voor de juiste vastlegging van informatie zodat de contractmanager kan vaststellen of en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de overeenkomst. De opgehaalde informatie verrijkt met de input van de contractmanager dienen als beleidsinput en -evaluatie zodat beleid op haar beurt weer kan zorgdragen voor bijsturing van dat beleid. Hiermee komt de beleidscyclus op gang. Het zou een gemis zijn als er alleen sprake kan zijn van beleidsaanpassingen door middel van een aanbesteding. Beleid en daarmee het contract dienen idealiter dus een zekere mate van flexibiliteit in zich te hebben uiteraard binnen de aanbestedingsregels.
  4. De contractmanager onderhoudt contacten met zorgaanbieders en stuurt op resultaat, met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de (strategische) doelen van de organisatie, financiële en politieke risico’s te beperken en kosten te minimaliseren. Daarbij houden ze de kwaliteit van de geleverde dienstverlening aan de burgers in het oog, moedigen innovatie en toegevoegde waarde aan en sturen bij waar nodig. Zij verzamelen en analyseren informatie om de performance van de gemeente en zorgaanbieders te verbeteren. Contractmanagers houden zich vooral bezig met beleidsinput, –uitvoering en -evaluatie. Zij opereren op het raakvlak tussen beleid, en uitvoering en zijn op strategisch/tactisch niveau de verbindende schakel tussen de aanbieders en de gemeente. Een optimale samenwerking binnen de ruit is een vereiste om de organisatie-doelen blijvend te realiseren.

N.B. Een goede implementatie van de overeenkomst en is van het grootste belang voor de werking van de ruit (zie hiervoor onze eerdere blog van 12 juli 2016) .

Het belang van de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder:

De relatie tussen zorgaanbieder en gemeente is van het grootste belang. Een open, constructief en overwegend zakelijke relatie is de beste basis. De contract- of accountmanager bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder. Een goede verstandhouding bevordert kennisuitwisseling en innovatie. Beide partijen moeten elkaar net als in een goed huwelijk de ruimte geven, elkaar steunen en goed naar elkaar luisteren. De kennis en ervaring van de zorgaanbieder(s) is van onschatbare waarde en levert belangrijke input voor het gemeentelijke beleid. Zorgaanbieders kunnen dienen als sparringpartner; zij kennen de markt als geen ander. Tegelijkertijd is het de zorgaanbieder die inzichtelijk kan maken waar cliënten en/of medewerkers aanlopen tegen knel-/verbeterpunten in de gemeentelijke processen. Het is de manier om zorg en ondersteuning effectief en efficiënt vorm te kunnen geven zodat deze blijvend beschikbaar blijft voor de kwetsbare burgers binnen onze maatschappij. .

 Wij waarderen uw feedback:

Hoe zou de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder er in uw optiek uit moeten zien? Welke thema’s spelen er bij uw organisatie en hoe zouden wij u hiermee kunnen helpen? In de komende blogs zullen wij de betrokken rollen verder uitdiepen.

Contact

Eens doorpraten? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@cmsd.nl of bel met Gerard (06-26374641) / Jolanda (06-55863173). Zie verder ook CMSD.nl

 Poll

Laat uw stem horen in de poll!

‘Waar zou je idealiter contract- of accountmanagement binnen het sociaal domein moeten positioneren?’ poll (voor gemeenten), poll (voor zorgaanbieders).

 CMSD – Contract Management in het Sociaal Domein is een full-service adviesorganisatie dedicated gericht op de ontwikkeling en implementatie van contractmanagement binnen het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *