CMSD lanceert Crisis Platform Sociaal Domein ( Wmo / Jeugdhulp ) – Covid-19

Covid Crisis Platform Sociaal Domein CMSD.NL 1.0 04-10-2020

Het Corona virus is een ernstig gezondheidsrisico voor grote groepen mensen in Nederland. De maatregelen om het virus in te dammen gooien onze wereld overhoop: quarantaine, thuiswerken, 1,5 meter afstand houden, winkels en horeca dicht, etc.Deze maatregelen hebben ook impact op de dienstverlening door zorgaanbieders inzake Wmo en Jeugdhulp, met mogelijke effecten op de gezondheid en veiligheid van kwetsbare burgers.

Als CMSD hebben we daarom samen met onze partner Inbisco.nl (met referenties zoals DSM, ThyssenKrupp en Mammoet) een digitaal platform (SAAS) ontwikkeld waarmee zorgaanbieders inzicht kunnen geven in de stand van zaken van hun dienstverlening. Dit geeft zorgaanbieders onderling de mogelijkheid om samen te werken en de gemeente om bij te springen waar dat echt nodig is.

Het platform werkt met een universeel cliënt risicoprofiel om het niveau van dienstverlening te monitoren en biedt de mogelijkheid om continuiteitsplannen te uploaden en te delen met gemeenten. Alle zorgaanbieders zijn verbonden met het platform en updaten hun situatie wanneer noodzakelijk. Via de rapportagetool kunnen gemeenten actueel overzicht krijgen van de situatie binnen hun gemeente. Het platform is eenvoudig (training niet nodig) & simpel schaalbaar: regionale samenwerkingsverbanden, Veiligheidsregio’s en landelijke toepassing is zelfs prima mogelijk, zodat er op ieder gewenst niveau eenduidig zicht is op de situatie.

We bieden ons platform voor kostprijs aan. Wij willen het mogelijk maken dat gemeenten en zorgaanbieders schouder aan schouder staan om de gezondheidsrisico’s voor kwetsbare burgers zoveel mogelijk te beperken. Dat is ook onze visie als CMSD: Gemeente en zorgaanbieders niet slechts als contractpartners, maar als samenwerkingspartners met een gezamenlijk doel! Neem contact met vragen en interesse, wij staan u graag te woord.

P.s. Naast dit Crisis Platform Sociaal Domein hebben we ook de Zorgtoets, een instrument dat inzicht geeft in het presteren van zorgaanbieders en de eigen organisatie, lerende organisaties ondersteund, kwaliteit van zorg verbeterd en resulteert in meer en betere zorg voor hetzelfde geld.

Info@cmsd.nl

Gerard van Ringelesteijn Mobiel: 06-26374641

Het belang van samenwerken en relaties voor contractmanagement in het sociaal domein.

Samenwerken en het onderhouden van zowel interne als externe relaties zijn essentieel voor contract- en accountmanagers (zowel aan de zijde van de gemeente als zorgaanbieder). Het zijn belangrijke instrumenten om zorg en ondersteuning blijvend beschikbaar te houden voor hen die er van afhankelijk zijn. Contractmanagement gaat verder dan grip, controle en sturing op de overeenkomst zodat verkregen wordt wat contractueel overeen is gekomen. Dat is de basis. Zij is er ook om kennis uit te wisselen, toegevoegde waarde op te halen en innovatie te stimuleren.

Vergeet niet uw stem te laten horen over de positionering van contractmanagement in het sociaal domein in de poll (bij gemeenten) of poll (bij zorgaanbieders).

Optimaliseer de samenwerking binnen de ‘ruit’:

Met de samenwerking binnen de ‘ruit’ bedoelen wij de samenwerking tussen contracteigenaar, beleidsadviseur, contractmanager en uitvoering. Deze ‘ruit’ is er zowel bij gemeente als zorgaanbieder. Een nadere toelichting op de spelers binnen de ruit:

  1. De contracteigenaar ontvangt vanuit politiek en/of directie de organisatiedoelen. Zij is de verbinding tussen contractmanagement en de hogere echelons van de organisatie en zet contractmanagement in om voor haar de contracten te managen.
  2. De beleidsadviseur vertaalt de organisatiedoelen, bij voorkeur met de zorgaanbieders als klankbord, in vigerend beleid. Dit beleid wordt door middel van een aanbesteding met de markt gecommuniceerd en na ondertekening van de overeenkomst door contractmanagement gemanaged zodat de organisatiedoelen gerealiseerd kunnen worden.
  3. Uitvoering draagt o.a. zorg voor de juiste vastlegging van informatie zodat de contractmanager kan vaststellen of en op welke wijze invulling wordt gegeven aan de overeenkomst. De opgehaalde informatie verrijkt met de input van de contractmanager dienen als beleidsinput en -evaluatie zodat beleid op haar beurt weer kan zorgdragen voor bijsturing van dat beleid. Hiermee komt de beleidscyclus op gang. Het zou een gemis zijn als er alleen sprake kan zijn van beleidsaanpassingen door middel van een aanbesteding. Beleid en daarmee het contract dienen idealiter dus een zekere mate van flexibiliteit in zich te hebben uiteraard binnen de aanbestedingsregels.
  4. De contractmanager onderhoudt contacten met zorgaanbieders en stuurt op resultaat, met als doel een substantiële bijdrage te leveren aan de (strategische) doelen van de organisatie, financiële en politieke risico’s te beperken en kosten te minimaliseren. Daarbij houden ze de kwaliteit van de geleverde dienstverlening aan de burgers in het oog, moedigen innovatie en toegevoegde waarde aan en sturen bij waar nodig. Zij verzamelen en analyseren informatie om de performance van de gemeente en zorgaanbieders te verbeteren. Contractmanagers houden zich vooral bezig met beleidsinput, –uitvoering en -evaluatie. Zij opereren op het raakvlak tussen beleid, en uitvoering en zijn op strategisch/tactisch niveau de verbindende schakel tussen de aanbieders en de gemeente. Een optimale samenwerking binnen de ruit is een vereiste om de organisatie-doelen blijvend te realiseren.

N.B. Een goede implementatie van de overeenkomst en is van het grootste belang voor de werking van de ruit (zie hiervoor onze eerdere blog van 12 juli 2016) .

Het belang van de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder:

De relatie tussen zorgaanbieder en gemeente is van het grootste belang. Een open, constructief en overwegend zakelijke relatie is de beste basis. De contract- of accountmanager bepaalt in grote mate de kwaliteit van de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder. Een goede verstandhouding bevordert kennisuitwisseling en innovatie. Beide partijen moeten elkaar net als in een goed huwelijk de ruimte geven, elkaar steunen en goed naar elkaar luisteren. De kennis en ervaring van de zorgaanbieder(s) is van onschatbare waarde en levert belangrijke input voor het gemeentelijke beleid. Zorgaanbieders kunnen dienen als sparringpartner; zij kennen de markt als geen ander. Tegelijkertijd is het de zorgaanbieder die inzichtelijk kan maken waar cliënten en/of medewerkers aanlopen tegen knel-/verbeterpunten in de gemeentelijke processen. Het is de manier om zorg en ondersteuning effectief en efficiënt vorm te kunnen geven zodat deze blijvend beschikbaar blijft voor de kwetsbare burgers binnen onze maatschappij. .

 Wij waarderen uw feedback:

Hoe zou de relatie tussen gemeente en zorgaanbieder er in uw optiek uit moeten zien? Welke thema’s spelen er bij uw organisatie en hoe zouden wij u hiermee kunnen helpen? In de komende blogs zullen wij de betrokken rollen verder uitdiepen.

Contact

Eens doorpraten? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@cmsd.nl of bel met Gerard (06-26374641) / Jolanda (06-55863173). Zie verder ook CMSD.nl

 Poll

Laat uw stem horen in de poll!

‘Waar zou je idealiter contract- of accountmanagement binnen het sociaal domein moeten positioneren?’ poll (voor gemeenten), poll (voor zorgaanbieders).

 CMSD – Contract Management in het Sociaal Domein is een full-service adviesorganisatie dedicated gericht op de ontwikkeling en implementatie van contractmanagement binnen het sociaal domein.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Adviezen voor het vormgeven van account-, contractmanagement binnen uw organisatie in het sociaal domein.

4 Adviezen voor het vormgeven van account-, contractmanagement binnen uw organisatie in het sociaal domein.

Contract- en accountmanagement zijn belangrijke instrumenten om zorg en ondersteuning blijvend beschikbaar te houden voor hen die er afhankelijk van zijn. Contractmanagement gaat verder dan grip, controle en sturing op de overeenkomst zodat verkregen wordt wat contractueel overeen is gekomen. Dat is de basis, de ‘hygiëne’. Onderstaand 4 adviezen om in de gaten te houden bij het geven van invulling aan contractmanagement binnen het sociaal domein in uw organisatie. Vergeet niet uw stem te laten horen over de positionering van contractmanagement in het sociaal domein in de poll (bij gemeenten) of poll (bij zorgaanbieders)

 Stel doelen:

“If you don’t know where you are going any road can take you there”

― Lewis CarrollAlice in Wonderland

Zonder doelen geen resultaat en zonder doelen geen risico’s. Het stellen en communiceren van SMART geformuleerde doelen geeft richting aan de inspanningen van de eigen organisatie en die van de opdrachtnemer en maakt dat de doelen gerealiseerd of bijgestuurd worden of dat er een extra inspanning wordt gepleegd om ze alsnog te realiseren. Met heldere doelen staan de ‘neuzen’ in dezelfde richting en worden de inspanningen gebundeld. Organisaties die medewerkers afrekenen omdat zij doelen stellen en mogelijk niet realiseren moeten bij zichzelf te rade gaan

 Contractmanagement is per definitie gedifferentieerd:

Mogelijk zijn al uw aanbieders u even lief maar niet elke aanbieder of gemeente levert een even grote bijdrage aan de doelen van uw organisatie binnen het sociaal domein. Uw relatie met een opdrachtnemer die 500 cliënten voorziet van beschermd wonen is een andere dan een partij die 500 cliënten voorziet van huishoudelijke ondersteuning. Deze differentiatie heeft gevolgen voor uw contractmanagementmodel, de benodigde capaciteit-, samenstelling en competenties van uw contractmanagement team.

Focus op de meerwaarde:

Uit een recent (maart 2016) door CMSD uitgevoerde enquête onder 43 zorgaanbieders en 19 contractmanagement kwam naar voren dat 85% van de zorgaanbieders en 85% van de contractmanagers van mening is dat er sprake is van toegevoegde waarde die op dit moment niet geoogst wordt. Dit is toegevoegde waarde boven op hetgeen contractueel overeen is gekomen en die zonder de inzet van financiële middelen verkregen kan worden. Deze meerwaarde kan invulling geven aan de organisatiedoelen en zorg en ondersteuning structureel beter, goedkoper en effectiever maken.

 Schenk aandacht aan de implementatie van contracten:

Zonder de implementatie van de overeenkomsten binnen het sociaal domein gaat iedereen verder waar hij of zij mee bezig was. De nieuw afgesloten overeenkomst zou invulling moeten geven aan het (nieuw) geformuleerde beleid en de (hernieuwde) doelen van de organisatie. Neem aanbieders, uitvoering, contractmanagement en de aanpalende domeinen mee zodat iedereen weet wat er verwacht wordt. Vaak dienen aanbieders op hun beurt beleid te ontwikkelen of hun operatie in te richten om invulling te geven aan de nieuwe overeenkomst binnen hun eigen organisatie. Ook moet uitvoering vaak nieuwe parameters vastleggen in hun systemen zodat gerapporteerd kan worden op de nieuwe KPI’s waarmee gemeenten en zorgaanbieders kunnen bijsturen. Een niet te onderschatten opgave. Begin dus zo snel als mogelijk met de implementatie, idealiter 6 tot 9 maanden voordat de looptijd van de overeenkomst in gaat.

Wij waarderen uw feedback:

Wat zijn uw ervaringen met implementatie van contracten of met SMART geformuleerde doelen binnen het sociaal domein? Welke thema’s spelen er bij uw organisatie en hoe zouden wij u hiermee kunnen helpen? Wij zullen geregeld blogs, adviezen, polls en artikelen met u delen.

Contact

Eens doorpraten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wilt u niets missen bezoek dan CMSD.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief of VOLG de bedrijfspagina van CMSD op linkedin, en wordt lid van de linkedin groep Contractmanagement Sociaal Domein & Welzijn

Poll

Laat uw stem horen in de poll!

‘Waar zou je idealiter contractmanagement binnen het sociaal domein moeten positioneren?’ poll (voor gemeenten), poll (voor zorgaanbieders).

Schrijf inkoop op basis van resultaat niet bij voorbaat af.

VK3

Auteurs: Remco van Eijkel. Niels Uenk
Bekostiging zorg door gemeenten: schrijf inkoop op basis van resultaat niet bij voorbaat af. Veel gemeenten maken bij de inkoop van zorg en ondersteuning gebruik van een bekostigingsmethode waarbij een vergoeding op basis van resultaat centraal staat. Dit zorgt voor de nodige klachten en twijfels: leidt deze vorm van vergoeding niet tot aanbieders die beknibbelen op de hoeveelheid geleverde zorg? Remco van Eijkel van het Centraal Planbureau (CPB) en Niels Uenk van het Public Procurement Reseach Centre (PPRC) nemen de klachten rondom de bekostiging van gemeentelijke zorgtaken onder de loep en stellen de vraag of er legitieme redenen te bedenken zijn om een vergoeding op basis van resultaat te handhaven. Zij beargumenteren dat het niet verstandig is deze vergoedingsmethode bij voorbaat af te schrijven, omdat gemeenten meerdere instrumenten voorhanden hebben om het risico op onderaanbod van zorg te beperken.  Zie voor het gehele artikel: www.mejudice.nl

Sturen op sociale output biedt kansen in Nederland

VK8

Auteurs: Fredo Schotanus ,Universitair docent publieke inkoop en zorginkoop aan de Universiteit Twente, senior consultant bij Significant en verbonden aan het PPRC ,Niels Uenk, Onderzoeker en adviseur bij het Public Procurement Research Centre (PPRC) (www.pprc.eu)

 

Social Return wordt in veel aanbestedingen gebruikt als eis of als gunningscriterium. In Nederland is Social Return doorontwikkeld tot een inputgericht instrument. In landen als Schotland, Wales en Australië vindt meer een outputgerichte systematiek plaats. Sturen op output biedt ook in Nederland kansen. Zie voor het gehele artikel: http://www.cobouw.nl/artikel/1620921-sturen-op-sociale-output-biedt-kansen-nederland

 

De Gemeente als opdrachtgever in het sociaal domein

VK14Auteur: Niels Uenk

Uit: Sociaalbestek

Gemeenten  hebben het eerste jaar als opdrachtgever in het sociaal domein voor de ‘nieuw taken’ (Wmo-begeleiding, jeugdzorg en participatie) er op zitten. Voor veel gemeenten was 2015 een overgangsjaar waarin continuïteit van zorg en overgangsrecht centraal stonden. Vernieuwing kwam op de tweede plaats: er werd weliswaar zwaar ingezet op wijkteams en keukentafelgesprekken, maar tegelijkertijd wordt vaak nog behoudend omgegaan met de wijze van inkoop van zorg en ondersteuning. De verschillende keuzes rondom inkoop en opdrachtgeverschap bepalen in hoeverre gemeenten transformeren in het sociaal domein. Zie voor het gehele artikel: http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/De-gemeente-als-opdrachtgever-in-het-sociaal-domein.pdf

Gemeentelijke inkoop Wmo overzicht 2015 en trends 2016

VK12Auteur: Niels Uenk
Uit: Deal!

Gemeenten kregen in 2015 de opdracht om begeleiding voor kwetsbare jeugd en volwassenen in te kopen en te organiseren. Doel: zorg dicht bij de burger te organiseren zodat lokaal maatwerk wordt geboden (‘de transformatie’). De decentralisaties gaan gepaard met een stevige bezuiniging. Wij analyseerden de inkoopdocumenten van nieuwe Wmo-taken (begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf) van ruim 380 gemeenten, en publiceerden samen met het Centraal Planbureau een beleidsnotitie op basis van dit onderzoek. In die notitie staat centraal hoe gemeenten via de inkoopprocedure en vormgeving van contracten het gedrag en de prestaties van zorgaanbieders kunnen sturen. Dit artikel schetst een beeld van de wijze waarop gemeenten Wmo-begeleiding inkochten en welke trends nu ontstaan. Zie voor het gehele artikel: http://www.pprc.eu/wp-content/uploads/Gemeentelijke-inkoop-Wmo-overzicht-2015-en-trends-2016.pdf