Contractmanager in het sociaal domein een rol of functie en waar te positioneren?

Veel gemeenten worstelen met de vraag of contractmanagement binnen het sociaal domein idealiter een functie of een rol (binnen bijvoorbeeld de functie van beleidsadviseur) zou moeten zijn. CMSD heeft een enquête uitgezet binnen gemeenten. Zoals te verwachten lopen de meningen uiteen. 42% van de respondenten is van mening dat de contractmanager binnen het sociaal domein een functie is en 32% neigt meer naar een rol. 16% is van mening dat beide opties mogelijk zijn. Daarnaast is er nog de vraag waar contractmanagement te positioneren?

dia2

 

Ook daar zijn de meningen verdeeld (mogelijk hangt dit samen met het formaat van de gemeente en de huidige mate van ontschotting). 50% is van mening dat contractmanagement thuishoort bij beleid. 41% kiest voor een horizontale- en 9% voor een verticale clustering van contractmanagement (een voorzichtig signaal dat de integrale gedachte en de ontschotting vorm krijgt?).

 

clustering-van-contractmanagement

Daarnaast is 23% van de respondenten van mening dat contractmanagement sociaal domein centraal bij inkoop gepositioneerd zou moeten worden.En 14% is van mening dat contractmanagement een meer operationele rol zou moeten hebben binnen de vaak administratief gerichte (bedrijfs) uitvoering.

dia1

 

Verder praten?
Wilt u weten wat de beste keuze is voor uw organisatie? Eens doorpraten onder het genot van een kop koffie/thee? Neem vrijblijvend contact met ons op via info@cmsd.nl of bel met Gerard (06-26374641) / Jolanda (06-55863173). Zie verder ook CMSD.nl

CMSD – Contract Management in het Sociaal Domein is uw partner in het vormgeven, aangaan, implementeren en onderhouden van duurzame, professionele en doelrealiserende (contract) relaties in het sociaal domein. CMSD ondersteund zowel gemeenten als zorgaanbieders, it takes two to tango tenslotte.

4 Adviezen voor het vormgeven van account-, contractmanagement binnen uw organisatie in het sociaal domein.

4 Adviezen voor het vormgeven van account-, contractmanagement binnen uw organisatie in het sociaal domein.

Contract- en accountmanagement zijn belangrijke instrumenten om zorg en ondersteuning blijvend beschikbaar te houden voor hen die er afhankelijk van zijn. Contractmanagement gaat verder dan grip, controle en sturing op de overeenkomst zodat verkregen wordt wat contractueel overeen is gekomen. Dat is de basis, de ‘hygiëne’. Onderstaand 4 adviezen om in de gaten te houden bij het geven van invulling aan contractmanagement binnen het sociaal domein in uw organisatie. Vergeet niet uw stem te laten horen over de positionering van contractmanagement in het sociaal domein in de poll (bij gemeenten) of poll (bij zorgaanbieders)

 Stel doelen:

“If you don’t know where you are going any road can take you there”

― Lewis CarrollAlice in Wonderland

Zonder doelen geen resultaat en zonder doelen geen risico’s. Het stellen en communiceren van SMART geformuleerde doelen geeft richting aan de inspanningen van de eigen organisatie en die van de opdrachtnemer en maakt dat de doelen gerealiseerd of bijgestuurd worden of dat er een extra inspanning wordt gepleegd om ze alsnog te realiseren. Met heldere doelen staan de ‘neuzen’ in dezelfde richting en worden de inspanningen gebundeld. Organisaties die medewerkers afrekenen omdat zij doelen stellen en mogelijk niet realiseren moeten bij zichzelf te rade gaan

 Contractmanagement is per definitie gedifferentieerd:

Mogelijk zijn al uw aanbieders u even lief maar niet elke aanbieder of gemeente levert een even grote bijdrage aan de doelen van uw organisatie binnen het sociaal domein. Uw relatie met een opdrachtnemer die 500 cliënten voorziet van beschermd wonen is een andere dan een partij die 500 cliënten voorziet van huishoudelijke ondersteuning. Deze differentiatie heeft gevolgen voor uw contractmanagementmodel, de benodigde capaciteit-, samenstelling en competenties van uw contractmanagement team.

Focus op de meerwaarde:

Uit een recent (maart 2016) door CMSD uitgevoerde enquête onder 43 zorgaanbieders en 19 contractmanagement kwam naar voren dat 85% van de zorgaanbieders en 85% van de contractmanagers van mening is dat er sprake is van toegevoegde waarde die op dit moment niet geoogst wordt. Dit is toegevoegde waarde boven op hetgeen contractueel overeen is gekomen en die zonder de inzet van financiële middelen verkregen kan worden. Deze meerwaarde kan invulling geven aan de organisatiedoelen en zorg en ondersteuning structureel beter, goedkoper en effectiever maken.

 Schenk aandacht aan de implementatie van contracten:

Zonder de implementatie van de overeenkomsten binnen het sociaal domein gaat iedereen verder waar hij of zij mee bezig was. De nieuw afgesloten overeenkomst zou invulling moeten geven aan het (nieuw) geformuleerde beleid en de (hernieuwde) doelen van de organisatie. Neem aanbieders, uitvoering, contractmanagement en de aanpalende domeinen mee zodat iedereen weet wat er verwacht wordt. Vaak dienen aanbieders op hun beurt beleid te ontwikkelen of hun operatie in te richten om invulling te geven aan de nieuwe overeenkomst binnen hun eigen organisatie. Ook moet uitvoering vaak nieuwe parameters vastleggen in hun systemen zodat gerapporteerd kan worden op de nieuwe KPI’s waarmee gemeenten en zorgaanbieders kunnen bijsturen. Een niet te onderschatten opgave. Begin dus zo snel als mogelijk met de implementatie, idealiter 6 tot 9 maanden voordat de looptijd van de overeenkomst in gaat.

Wij waarderen uw feedback:

Wat zijn uw ervaringen met implementatie van contracten of met SMART geformuleerde doelen binnen het sociaal domein? Welke thema’s spelen er bij uw organisatie en hoe zouden wij u hiermee kunnen helpen? Wij zullen geregeld blogs, adviezen, polls en artikelen met u delen.

Contact

Eens doorpraten? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wilt u niets missen bezoek dan CMSD.nl en schrijf u in voor de nieuwsbrief of VOLG de bedrijfspagina van CMSD op linkedin, en wordt lid van de linkedin groep Contractmanagement Sociaal Domein & Welzijn

Poll

Laat uw stem horen in de poll!

‘Waar zou je idealiter contractmanagement binnen het sociaal domein moeten positioneren?’ poll (voor gemeenten), poll (voor zorgaanbieders).